Wie schrijft die blijft…

Eris Advies staat als adviesbureau midden in het speelveld. Dat is een bewuste keuze, want de ontwikkelingen gaan ons aan het hart. We willen een bijdrage leveren aan de toekomst van het publiek domein door te beschouwen, te overdenken, te reflecteren en te publiceren.

Sommige publicaties kunt u bestellen via info@erisadvies.nl.

His Client's Voice

His Client's Voice

Succesvolle organisaties praten met al hun klanten tegelijk, op ieder uur van de dag. Ze halen nuttige informatie uit elk contact en doen er hun voordeel mee. Dit boekje geeft organisaties handzame tips om de stem van de cliënt te gebruiken om elke dag beter te worden. Doorspekt met grappig en soms pijnlijke voorbeelden uit de praktijk leest u over de achtergronden en de praktische inzichten van onze aanpak 'Insights by clients'. Het inspireert om patiënten, studenten, burgers of huurders daadwerkelijk serieus te nemen. De publieke zaak heeft er veel bij te winnen.

Het boekje is als epub of pdf te bestellen bij alle online boekwinkels voor de adviesprijs van €9,99. Een hardcover kunt via info@erisadvies.nl bestellen voor € 16,99, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

Teamreflection a promising approach for healthcare professionals during the pandemic

Een samenvatting van de bijdrage tijdens een highlevel internationaal congres Mental Health and the pandemic; living, caring and acting georganiseerd door de Europeese Commissie. René van het Erve licht samen met Noud van Hecke een nieuwe veel belovende aanpak Teamreflectie toe. Deze aanpak is, samen met defensie, ontwikkeld voor verlaging van stress en het verhogen van vitaliteit bij zorgprofessionals. Zo kunnen deze schaarse groep medewerkers het langer volhouden tijdens de pandemie.

https://www.vilans.org/wp-content/uploads/2021/06/promising-approaches.pdf

Domeinoverstijgende samenwerking een flinke stap dichterbij

Een artikel op de website van Vilans over het nieuwe wetsontwerp voor Domeinoverstijgende samenwerking dat naar de Tweede Kamer is gegaan. De experimenten in de gemeenten Dongen , Ede en Holllandsche Veld zijn belangrijke onderleggers voor dit wetsontwerp. René van het Erve vertelt samen met Sandra Damen over het belang van deze aanpassing is de wet. https://www.vilans.nl/artikelen/domeinoverstijgend-samenwerken-flinke-stap-dichterbij

In Dongen en Ede is de toekomst van de zorg te zien

Een artikel in Zorgvisie over de pilots Domeinoverstijgende Samenwerking met gemeenten Dongen en Ede, zorgverzekeraars en zorgkantoren VGZ en Menzis en de aanbieders Mariaoord en Opella. René van het Erve laat zijn licht schijnen over de voortgang. https://www.zorgvisie.nl/in-ede-en-dongen-is-de-toekomst-van-de-zorg-te-zien/

Groningen, een kansrijke regio

Interview over de regionale inzet ten behoeve van voldoende personele capaciteit in de zorg voor ouderen. René van het Erve belicht de activiteiten die worden ontplooit vanuit de regionale beleidstafel V&V. https://lerenisaltijd.nl/algemeen/interview-rene-van-het-erve/

Waarschuwing op waarschuwing voor overbelasting eerstelijnszorg; artikel in De Eerste Lijns

Het fundament van de eerstelijnszorg bestaat uit de kerndisciplines huisarts en wijkverpleegkundige. Maar door chronische overbelasting wordt dit fundament ondermijnd. In dit artikel geven René van het Erve en Jan Eric de Wildt een analyse van de problemen en de (mogelijke) oplossingsrichtingen.

Lees hier het artikel op de website van de Eerste Lijns, of download de publicatie.

Beleid en bekostiging huisartsen en wijkverpleging; artikel in vaktijdschrift De Eerste Lijns

De huisartsen en wijkverpleegkundigen vormen het fundament voor de eerstelijns zorg op gebied van cure en care. In het zorginkoopbeleid 2016 van zorgverzekeraars is een verdere integratie voorzien, en ook in de bekostiging. René van het Erve en directeur De Eerste Lijns Jan Eric de Wildt analyseren. Lees hier het artikel op de website van De Eerste Lijns of download de publicatie hier.

ParkinsonNet; zorg leveren in de eigen omgeving van de patiënt.

René van het Erve werd gevraagd om samen met andere partijen het In voor zorg-traject bij ParkinsonNet te doen. 'Ik ben, samen met verschillende partijen , al jarenlang bezig om te kijken of we de zorg voor groepen mensen die langdurig ziek zijn, anders kunnen vormgeven. 'De werkwijze van ParkinsonNet sluit hierbij goed aan. Bas Bloem en Marten Munneke, beide trekkers van ParkinsonNet, vinden dat de zorg in de directe omgeving geoptimaliseerd moet worden. Zodat zijn een kwalitatief en mooi leven kunnen leiden.' Lees in dit artikel over de aanpakken en de resultaten. Link naar artikel

"HRM-tekort! Hoezo? Duitse HR-markt ouderenzorg als referentie", artikel in Zorgmarkt

In het oktober nummer van Zorgmarkt geven René van het Erve en Peter Sertons hun bevindingen van een verkennend onderzoek naar de gevolgen van de veranderingen in de zorgmarkt, in het bijzonder de ontwikkeling van een informele arbeidsmarkt in de ouderenzorg. Download de publicatie hier.

Visie op de toekomst van de basismobiliteit in Gelderland in vier scenario's (juni 2012)

De mobiliteit van de Gelderse burgers is gebaseerd op collectieve voorzieningen. Voorzieningen die mensen in staat stellen om mee te doen in termen van werk, onderwijs en sociale activiteiten. Voorzieningen die onder druk staan in de gezamenlijke opgave om uitgaven in balans te brengen met wat we verdienen. René van het Erve schreef het advies aan de bestuurlijke Adviesgroep Regiotaxi. Download de publicatie hier.

Een wenkend perspectief

In deze publicatie beschrijft René van het Erve een wenkend perspectief voor de verpleging thuis. Collegamento heeft samen met een twaalftal regionale thuiszorgorganisaties, met ondersteuning van de brancheorganisatie ActiZ, de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), een stip op de horizon gezet. Een horizon met het perspectief van een sterke, samenhangende geïntegreerde zorg thuis.

René van het Erve (2009). Zorg thuis; ongedeeld en samenhangend. Een wenkend perspectief. Tweede druk. Ede, Collegamento. Download de publicatie hier.

Tekort! Hoezo?

ZZG zorggroep en Collegamento hebben samen een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de overeenkomsten tussen de arbeidsmarkten in Nederland en Duitsland.

René van het Erve en Peter Sertons (2009). Tekort! Hoezo? De Duitse arbeidsmarkt voor ouderenzorg als spiegel voor Nederland. Ede/Groesbeek, Collegamento/ZZG zorggroep. ISBN: 978-90-813997-1-5. Download de publicatie hier.

Het kleinste gemene veelvoud

René van het Erve heeft in opdracht van de gemeente Enschede een onderzoek uitgevoerd naar de integrale indicatiestelling voor multiprobleem gezinnen.

Collegamento en Gemeente Enschede (2008). Het kleinste gemene veelvoud. Naar een integrale indicatiestelling in de gemeente Enschede. Download de publicatie hier.

Mentorschap Netwerk Nederland

René van het Erve heeft de stichtingen Mentorschap Breda en Rotterdam, met steun van het ministerie van VWS, en een aantal stakeholders begeleid en geadviseerd over het doel, de verschijningsvorm en de weg naar het ontstaan van een Mentorschap Netwerk Nederland. De weerslag van het denkwerk staat in deze publicatie.

René van het Erve en Tiana van Grinsven (2006). Mentorschap Netwerk Nederland.

Wijkverpleegkundige onmisbare schakel in de eerste lijn die als een basisvoorziening moet worden gefinancierd, tussenrapportage commissie Zorg Thuis ActiZ

Deze functie is een laagdrempelige verbindende schakel tussen de domeinen wonen, welzijn en zorg van uit het perspectief van gezondheidsvraagstukken. Dit is de kern van het advies van de in maart 2011 ingestelde (tijdelijke) commissie "Zorg Thuis" van ActiZ in haar eerste tussenrapportage. René van het Erve heeft in het afgelopen half jaar samen met de commissie een eerste uitwerking gegeven aan de opdracht om een toekomstvisie zorg thuis te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot deze tussenrapportage met als titel "Agenda Zorg Thuis". Hierin wordt de hoofdrichting geduid en een opsomming gegeven van punten die verdere uitwerking behoeven. Klik hier voor het rapport.

Wijkverpleging: de geest is uit de fles

Wijkverpleging is verworden tot een "uurtje factuurtje fabriek", met vooral aandacht voor prijs en productie. De werkelijke toegevoegde waarde van de wijkverpleging en de wijkverpleegkundige is uit het oog geraakt. Zo betogen Henk Rosendal, lector Wijkzorg en lector Mensen met chronische ziekten en René van het Erve, directeur van Eris Advies. Klik hier voor het volledige artikel in Tijdschrift voor verpleegkundigen.

Kwetsbare oudere zelfstandiger door betere verpleging thuis

Betere zorg, grotere tevredenheid kwetsbare ouderen, uitdagender werk voor wijkverpleegkundigen tegen dezelfde of minder kosten. Dat zijn de uitkomsten van de proeftuinen "Versterken van verpleging thuis". De patiënten federatie NPCF en de beroepsvereniging V&VN boden 16 januari staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten het eindrapport van het project. Download hier het rapport.

Wenkend perspectief voor zorg thuis

Op 5 juni heeft René van het Erve aan staatssecretaris Bussemaker een toekomstgericht perspectief op zorg thuis aangeboden. Een korte samenvatting.

Vouchers in de zorg

René van het Erve heeft samen met Floris Hurts een artikel in de Volkskrant geschreven. Het artikel is van eind 2006, maar nog steeds zeer relevant. De publicatie is hier te lezen.